CHARM

Delen

Programma Charm

In het programma CHARM werkt Rijkswaterstaat aan future-proof wegverkeercentrales en innovatief wegverkeersmanagement. Door het intensieve gebruik van het Nederlandse wegennet zijn de eisen die aan verkeersmanagement worden gesteld hoog. Het huidige wegverkeersmanagement is momenteel echter een lappendeken van maatwerksystemen en de instandhouding hiervan kost onnodig veel geld. De continuïteit staat hierdoor in het geding. Daarnaast is de werkdruk in de verkeerscentrales door het grote aantal verschillende systemen hoog en is innoveren nagenoeg onmogelijk.

Project Charm ATMS 

Om van circa 30 systemen naar 1 landelijk uniform platform te gaan, is het project CHARM ATMS (Advanced Traffic Management System) in het leven geroepen. Dit project heeft als doel om het nieuwe en uniforme DYNAC platform te implementeren, wat zal leiden tot efficiënter wegverkeersmanagement. Dit zorgt echter ook voor ingrijpende veranderingen in de werkomgeving voor de medewerkers in de verkeerscentrales. Om deze veranderingen te begeleiden wordt daarom nauw samengewerkt met het project CHARM IWB (Implementatie, Werkprocessen en Beheer). Al met al een enorme opgave; CHARM is momenteel het grootste IT-programma van Rijkswaterstaat.

De rol van Pryme

PrYme leverde sinds begin 2016 tot eind 2019 advies op het gebied van planning- en risicomanagement voor project CHARM ATMS. Voor een dergelijk omvangrijk project is het ophalen van de juiste informatie een flinke uitdaging. Informatie die daarentegen zeer waardevol is voor het projectteam en inzicht geeft in de sturingselementen tijd, geld en kwaliteit. Met de ondersteuning en de volledige inzet van het projectteam waren we in staat tijdig bij te sturen wanneer dat nodig was.

Planningsgestuurd

De doelen van CHARM waren en zijn nog steeds ambitieus: in 2018 is gestart met een gefaseerde implementatie en voor eind 2020 dienen alle verkeerscentrales over te zijn gestapt op het eerste increment van het nieuwe DYNAC platform. Dit vraagt om scherp toezicht op de planning en regelmatige samenwerking met het technisch team, het businessteam en het implementatieteam. Goede afstemming met de leverancier van het systeem vergde een kritische en analytische insteek. Tijdens wekelijkse overleggen werden de werkzaamheden en knelpunten in de planning besproken. De daaruit voortvloeiende wijzigingen werden direct in de detailplanning opgenomen, waarmee de integraliteit met andere programmaonderdelen werd gewaardborgd. Daarnaast werden lange termijn mijlpalen regelmatig geëvalueerd en inzichtelijk gemaakt in een hoofdlijnenplanning.

Maandelijkse managementrapportage 

In het dynamische en omvangrijke speelveld van CHARM is duidelijke sturingsinformatie onmisbaar. De belangrijkste bevindingen van onze werkzaamheden werden daarom maandelijks gepresenteerd. Naast de belangrijkste conclusies met betrekking tot veranderingen en nieuwe inzichten op het gebied van planning- en risicomanagement binnen het project, werd ook advies gegeven over verdere sturing op projectbeheersing.

Gezamenlijke risicobeheersing

In samenwerking met het projectteam werd ook actief nagedacht over mogelijke risico’s gedurende het vervangen van de applicaties en de werkbaarheid van het platform in de toekomst. In één-op-één gesprekken werden risico’s geformuleerd en geactualiseerd en tijdens plenaire risicosessies worden beheerstrategieën voor de belangrijkste risico’s uitgestippeld. De gezamenlijke benadering van top-risico’s droeg daarnaast ook bij aan het bereiken van consensus en het prioriteren van activiteiten.

Projectbeheersing binnen project CHARM ATMS ging echter nog een stap verder. Zo werd er onder andere met de leverancier meegedacht over het optimaliseren van het proces en de planning. Tegelijkertijd speelden naast de risico’s van het projectteam, ook risico’s bij de ontwikkelaar van het nieuwe platform een belangrijke rol in de projectvoortgang.   

Betrokken

Tot eind 2019 zette PrYme de zoektocht naar de optimale werkwijze voort en leverden wij maatwerk. Door een flexibele houding en grote betrokkenheid bij het projectteam werkten we in nauwe samenwerking met de teamleden toe naar een succesvolle implementatie van het nieuwe verkeersmanagement platform.

Integrale projectbeheersing

Interactief & vernieuwend

Visueleweergave

Service binnen handbereik

Uitstekende prijs-kwaliteit

Geïntereseerd?

Share

Download de brochure

U kunt uw gegevens invullen. Hierna zal u een mail ontvangen met de brochure.